Child protection policy

CHILD PROTECTION POLICY

Association for Children and Young People CHANCE is a non-governmental organisation whose mission is to prevent all types of violence against children and young people and to help abused children and their families.
Our work is guided by the principle of respect for human dignity, rights and freedoms and engages the actions of the whole community to better protect children and young people from violence.
In pursuit of our mission:
- we provide comprehensive assistance to abused children and their carers
- through the implementation of preventive actions we protect children from abuse
- we educate adults so that they can effectively prevent violence against children
We understand child abuse as any intentional or unintentional act or failure to act by an individual, institution or society as a whole, and any result of such action or inaction that violates the equal rights and freedoms of children and/or interferes with their optimal development.
There are 4 forms of abuse:
- physical abuse of a child is violence which results in actual or potential physical harm to a child.
This abuse occurs as a result of an action by a parent or other person who is responsible for the child or whom the child trusts or has authority over. Physical violence against a child may be a repeated or one-off act
- Child psychological abuse is a prolonged, non-physical harmful interaction between a child and a caregiver involving both actions and inactions. It includes, but is not limited to, emotional unavailability, emotional neglect, hostility towards the child, blaming the child, denigration, rejection, as well as developmentally inappropriate or inconsistent interactions with the child, failure to recognise or acknowledge the child's individuality and psychological boundaries between parent and child
- Sexual abuse of a child is the engaging of a child in sexual activity which the child does not fully understand and give informed consent to, and/or to which he or she does not have the developmental maturity to consent to in a legally valid manner, and/or which is contrary to the legal or moral norms of society. Sexual abuse occurs when such activity occurs between a child and an adult or between a child and another child, where those persons, because of their age or degree of development, are in a relationship of care, dependence or power
- Neglect of a child is the persistent or incidental failure to meet the child's basic physical and psychological needs and/or to respect the child's basic rights, resulting in impairment of the child's health and/or in developmental difficulties. Neglect occurs in a child's relationship with a person who owes a duty of care, nurture, concern and protection to the child.

I. EXPLANATION OF TERMS

1. An employee of the Association is a person employed in the Association on the basis of an employment contract or a service contract.
2. A volunteer of the Association is a person who performs unpaid work for the Association on the basis of a volunteer contract.
The client of the Association is any person using the services provided by the Association within the framework of its statutory activity, in particular: clients of direct and indirect assistance, including, above all, children, their parents, professionals working with children, participants of group events organised by CHANCE. The client is both an adult and a child.
4. A child is any person up to the age of 18 years. Direct contact with the child is the Association's statutory service provided directly to the child.
5. Direct contact is: helping the child directly, education, playing with the child.
6. Direct assistance is diagnosis, therapy and consultation.
7. Indirect contact with a child is contact by means of electronic communication, telephone or letter.
8. Legal intervention is to notify the Police or the Public Prosecutor's Office of a suspected crime against a child or to notify the competent District Court, Family and Juvenile Department, of a threat to the child's welfare.
8. A group event is any event organised by or with the participation of the Association involving more than 30 children. A group event is an event that takes place both outdoors and indoors.

II. GENERAL PRINCIPLES

1. Employees, volunteers, interns provide assistance within the framework of the statutory activities of the Association for Children and Young People CHANCE free of charge.
2. The assistance of SZANSA Association is available to all children who require support in protection against abuse, regardless of their sex, nationality, skin colour, religion, level of ability. In order to provide direct assistance to a child, the child's guardian must give consent
3. Any contact with the child shall respect the child's right to privacy.
4. Direct contact by a member of staff and/or associate of the Association shall be appropriate to the needs of the child and shall be done with the child's consent.
5. All employees and associates of the Association:
- treat every child equally, regardless of their background, appearance, beliefs, and respect their different beliefs, different experiences, different perspectives arising from being a child;
- listen attentively to the child and take their statements and version of events with due seriousness;
- use a language free from judgement, labels, adapted to the child's level of development;
- create a culture of openness and mutual accountability within the Association which encourages the raising and discussion of all issues and concerns relating to child protection.
Staff are required to systematically improve their knowledge and competence in protecting children from abuse.
6. Rodzice/opiekunowie dziecka mają prawo do informacji o zakresie udzielanej dziecku pomocy, o ile nie zagraża to dobru dziecka. Pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia świadczący pomoc bezpośrednią i pośrednią mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje ściśle określone w przepisach prawa
Polityka Ochrony Dzieci Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA oparta jest na polskim prawie, Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dobrych praktykach polskich i zagranicznych.

III. ZASADY BEZPIECZNEJ RELACJI PRACOWNIK/WSPÓŁPRACOWNIK – DZIECKO

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników i współpracowników Stowarzyszenia wobec dzieci:
• wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
• niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka; dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, pomocą dziecku w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka;
• podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
• akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko;
• nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi;
• zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
• goszczenie dziecka we własnym domu;
• spanie w tym samym pokoju co dziecko podczas obozów, wyjazdów;
Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników i współpracowników Stowarzyszenia SZANSA wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane.

IV. INTERWENCJA PRAWNA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia SZANSA działają na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W swojej pracy kierują się przepisami polskiego prawa. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka traktowana jest poważnie i wyjaśniana, bez względu na to czy pochodzi od dziecka/opiekuna/profesjonalisty oraz czy dotyczy podejrzenia krzywdzenia ze strony innego dziecka, opiekuna dziecka, profesjonalisty czy też pracownika bądź współpracownika SZANSY
1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub zagrożenia dobra dziecka pracownicy/ współpracownicy SZANSY podejmują niezwłocznie interwencję prawną. Decyzję o podjęciu interwencji podejmuje specjalista ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz pracownik, który pozyskał informację.
2. Decyzję o podjęciu interwencji polegającą na przesłaniu zawiadomienia do prokuratury podejmuje Zarząd Stowarzyszenia (co najmniej 3 członków). O pozostałych interwencjach Zarząd jest informowany. Jednocześnie oferowana jest pomoc i wsparcie dziecku oraz jego niekrzywdzącym opiekunom.
3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pracownik, który pozyskał taką informację, niezwłocznie podejmuje interwencję poprzez natychmiastowe powiadomienie telefoniczne oraz przesłanie emailem lub faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu bądź naruszeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki policji. Potwierdzenie wysłania emaila / faksu/ notatka z rozmowy telefonicznej jest przechowywana w dokumentacji Stowarzyszenia.

V. PODEJRZENIE KRZYWDZENIA ZWIĄZANEGO Z BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA (INTERWENCJA NAGŁA)

1. Jeżeli pracownik Stowarzyszenia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia lub/i zdrowia dziecka jest obowiązany natychmiast podjąć interwencję (interwencja nagła).
2. Interwencja nagła polega na natychmiastowym powiadomieniu telefonicznym oraz przesłaniu emailem / faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki Policji, zgodnie z poniższymi punktami.
3. W zawiadomieniu przesyłanym faksem / emailem pracownik powinien podać wszystkie informacje, jakie uzyskał odnośnie dziecka (imię, nazwisko, adres, miejsce, w którym się znajduje), opisać rodzaj zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej -¬‐ podać dokładną godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, z którego dzwoniło dziecko lub inna osoba.
4. Jeśli pracownikowi znane jest miejsce, w którym dziecko aktualnie przebywa, pracownik wysyła faks / email do dyżurnego Komendy Policji właściwej dla tego miejsca. Jeżeli pracownik nie posiada informacji o miejscu, w którym dziecko aktualnie przebywa, w zawiadomieniu należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej: dokładną godzinę nawiązania połączenia oraz dokładny czas trwania połączenia, a także opis kontaktu z osobą dzwoniącą i treść Zawiadomienie wysyłane faksem / emailem podpisuje pracownik podejmujący interwencję .
5. Pracownik podejmuje interwencję nagłą bez konsultacji. Jeżeli jednak sytuacja na to pozwala, należy skonsultować się przed podjęciem interwencji ze specjalistą ds. pomocy dzieciom krzywdzonym lub innym pracownikiem
6. Zawiadomienie wysłane faksem / emailem należy przesłać pocztą na adres właściwej komendy Policji najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu interwencji.
7. W kopii zawiadomienia należy nadać numer i liczbę dziennika, a następnie umieścić w dokumentacji klienta.

VI. ORGANIZACJA UDZIELANIA POMOCY, MOŻLIWOŚĆ ODMOWY UDZIELENIA POMOCY

1. Kontakt bezpośredni z dzieckiem, któremu udzielana jest pomoc odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na ten kontakt. W szczególnych przypadkach dziecko po ukończeniu 13 roku może samo wyrazić zgodę na kontakt. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnej. Zgodę przechowuje się w dokumentacji klienta.
2. Dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego, ewentualnie przez opiekuna faktycznego. Wyjątki określa ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecko może przychodzić do placówki i wracać do domu samo, o ile ukończyło 13 rok życia. W czasie oczekiwania przez dziecko w poczekalni odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka jest rodzic/opiekun obecny w placówce. Jeżeli dziecko oczekuje samo, opiekę zapewnia mu, o ile istnieje taka możliwość, wyznaczony do tego celu stażysta/wolontariusz lub pracownik Stowarzyszenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, należy poinformować o tym rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
4. Dziecko w czasie trwania kontaktu bezpośredniego znajduje się w pomieszczeniu Stowarzyszenia (np. w pokoju terapeutycznym, w sali zajęć) pod opieką pracownika Stowarzyszenia, wolontariusza/stażysty. W czasie trwania kontaktu bezpośredniego rodzic/opiekun czeka na dziecko w poczekalni lub uczestniczy w spotkaniu równoległym w Stowarzyszeniu.
5. Podczas kontaktu bezpośredniego pracownik/wolontariusz/stażysta traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
6. Pomocy bezpośredniej dziecku udzielają wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia: psychologowie, pedagodzy, terapeuci oraz osoby upoważnione do pracy z dzieckiem
7. Miejsce udzielenia pomocy bezpośredniej powinno być przyjazne dziecku.
8. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej informuje dziecko, o ile jest to możliwe, co się będzie działo podczas jej udzielania. W trakcie kontaktu z dzieckiem pracownik używa prostego, zrozumiałego dla dziecka języka, adekwatnego do poziomu jego rozwoju.
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informacji o formie udzielonej dziecku pomocy, o ile udzielenie tej informacji nie spowoduje zagrożenia dobra dziecka
10. Pracownik może odmówić udzielenia pomocy w następujących przypadkach:
a/ gdy udzielenie pomocy klientowi byłoby sprzeczne z dobrem dziecka;
b/ gdy klient w sposób rażący lekceważy lub narusza porządek lub zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
c/ gdy udzielenie pomocy zagraża dobru pracownika;
d/ gdy klient korzysta z pomocy innego psychologa (dotyczy pomocy psychologicznej) lub z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (dotyczy pomocy prawnej).

VII. OCHRONA WIZERUNKU i DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Pomoc udzielana dziecku i jego rodzinie jest dokumentowana.
2. Stowarzyszenie SZANSA przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, m.in. poprzez:
• odbieranie pisemnej zgody klientów na przetwarzanie danych osobowych;
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych;
• szkolenia pracowników;
• zabezpieczenie dokumentacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej;
• określenie jasnych zasad ujawniania zawartych w dokumentacji informacji instytucjom trzecim (sądom, prokuraturze, zespołom interdyscyplinarnym).
3.Stowarzyszenie SZANSA nie udostępnia informacji o klientach przedstawicielom mediów. Pracownicy, wolontariusze i stażyści nie kontaktują klientów z przedstawicielami mediów.
4. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej klientowi nie wypowiada się w jego sprawie w mediach. W sytuacjach wyjątkowych wypowiedź jest możliwa jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez klienta lub jego opiekuna prawnego/rodzica.
5. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Stowarzyszenia.

VIII. ORGANIZACJA IMPREZ GRUPOWYCH Z UDZIAŁEM DZIECI

1. Przy organizacji imprezy grupowej uwzględnia się bezpieczeństwo dzieci przebywających na niej, w szczególności w kontakcie z wykorzystywanym podczas imprezy sprzętem.
2. Przy organizacji imprezy grupowej zapewnia się dostęp do szybkiej pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
3. Organizator imprezy grupowej informuje dorosłych przychodzących z dziećmi, że organizator nie zapewnia dzieciom opieki na czas trwania imprezy. Informuje także, że dzieci nie powinny być pozostawione na imprezie bez opieki.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinna być umieszczona na ulotkach lub plakatach dotyczących imprezy lub ogłoszona przy jej rozpoczęciu.
5. Impreza grupowa z udziałem dzieci może być utrwalana w formie fotograficznej lub video
6. Jeżeli na zdjęciu/filmie widoczna jest twarz/postać klienta w sposób, umożliwiający jego identyfikację, należy odebrać zgodę od klienta na utrwalanie lub opublikowanie jego wizerunku. Jeżeli klientem jest dziecko – należy odebrać zgodę od jego rodziców/opiekuna prawnego.
7. W pozostałych przypadkach, w szczególności, jeżeli na zdjęciu/filmie widocznych jest więcej osób na drugim planie, zgoda klienta na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku nie jest wymagana.
8. Zgoda, o której mowa w punkcie 1, powinna obejmować szczegółowe określenie, gdzie wizerunek klienta będzie opublikowany.
9. Przed nagraniem/sfotografowaniem należy klienta poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony film i w jakim kontekście będzie wykorzystywany przez Stowarzyszenie (np. że umieszczony zostanie na youtube w celach promocyjnych). 10. Zgoda klienta lub rodzica/opiekuna prawnego na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku powinna być wyrażona na piśmie.

IX. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

1. Rekrutacja pracowników odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z wybranymi członkami Zarządu Stowarzyszenia lub innymi wskazanymi przez Zarząd pracownikami.
Zarząd dokłada wszelkich starań, by zatrudniać pracowników i współpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a także tych, którzy podzielają wartości wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem.
2. Podczas rozmowy wprowadzającej do pracy pracownik rekrutujący rozmawia z nowym pracownikiem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji
3. Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest zapoznać się z niniejszą polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych i regulaminem pracy).
4. Odpowiedzialny za przekazanie pracownikowi wymienionych w punkcie poprzedzającym dokumentów jest wyznaczony przez pracodawcę pracownik.
5. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis pracownika pod oświadczeniem umieszczonym w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia.
6. Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
7. Dokument wymieniony w poprzednim punkcie przechowywany jest w dokumentacji pracownika.

X. ZASADY REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/STAŻYSTÓW

1. Rekrutacja na staż/wolontariat w Stowarzyszeniu odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Podczas rozmowy wprowadzającej opiekun stażu/wolontariuszy rozmawia ze stażystą/wolontariuszem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji.
3. Stażysta/wolontariusz do czasu rozpoczęcia pierwszego dnia stażu/wolontariatu obowiązany jest dostarczyć swoje oświadczenie o niekaralności.
4. Wzór oświadczenia określa załącznik do niniejszego dokumentu
5. Stażysta/wolontariusz obowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych).
6. Odpowiedzialny za przekazanie stażyście/wolontariuszowi wymienionych w punkcie poprzedzają cym dokumentów jest opiekun stażu/wolontariusza.
7. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis stażysty/wolontariusza pod oświadczeniem umieszczonym w umowie o staż /wolontariat.
8. Dokumenty wymienione w punkcie poprzedzającym przechowywane są w dokumentacji stażysty/wolontariusza
9. Z wolontariuszem/stażystą Stowarzyszenie SZANSA podpisuje umowę o staż /wolontariat

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników, wolontariuszy i stażystów, w szczególności poprzez przesłanie ich tekstu drogą elektroniczną.
3. Polityka podlega okresowemu monitoringowi. W monitoringu biorą udział wszyscy pracownicy Stowarzyszenia.
4. Potrzebę wprowadzenia zmian w polityce zgłaszać można do Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wszelkie skargi związane z treścią i realizacją ww. polityki należy składać emailowo na adres cpd@szansa.glogow.pl. 

Dokumenty do pobrania: (pobierz HERE)

1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
2. Wgląd w sytuację dziecka

Niniejszy dokument opracowano na podstawie Polityki Ochrony Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Skip to content