Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA W GŁOGOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie z przepisami prawa.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Miejskiej Głogów, Powiatu Głogowskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogów.

§ 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 5

Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:

1. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,

2. nabywać i zbywać posiadany majątek,

3. być stroną umów,

4. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,

5. występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną

3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie

5. Szerzenie oświaty zdrowotnej

6. Edukacja społeczno-prawna

7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi

8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi

9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej

10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych

11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży

12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,

14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,

15. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych

16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży

17. Rozwijanie idei wolontariatu

18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

20. Działalność charytatywna

21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży

22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

23. Wspieranie systemu pieczy zastępczej

24. Pomoc dzieciom krzywdzonym, w tym ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i jest to wyłączna działalność Stowarzyszenia realizowana w szczególności poprzez:

1. Prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodziny

2. Pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy

3. Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej

4. Prowadzenie grup rozwojowych, i grup wsparcia psychicznego grup samopomocowych

5. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych

6. Udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną

7. Prowadzenie edukacji rówieśniczej,

8. Prowadzenie edukacji środowiska lokalnego.

9. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,

10. Współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży

11. Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form edukacyjnych rozwijających kompetencje uczestników zgodnie z celami zawartymi w Paragrafie 6

12. Prowadzenie międzynarodowych projektów młodzieżowych

13. Upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych

14. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

15. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i działalność odpłatną na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9

1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić jednego z Członków Zarządu do nawiązania stosunku pracy z wybranym do władz członkiem Stowarzyszenia lub innymi osobami.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

członków zwyczajnych,

członków wspierających,

członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,

4. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

5. noszenia odznaki organizacyjnej,

6. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. skreślenia z rejestru członków,

4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,

5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

§ 16

Członek może być wykreślony z rejestru członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia tylko w wypadku określonym w § 15 pkt. 1, 2, 4, 5.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a nadzwyczajne:

a) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

b) na pisemne żądanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,

c) z własnej inicjatywy.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Stowarzyszenia,

2) uchwalanie statutu lub zmian w statucie,

3) wybór władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie ich składu poza przypadkiem określonym w § 22 ust. 4,

4) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia i odwołanie tych władz,

7) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich,

9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

10)podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 4 razy w roku.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. określenie szczegółowych kierunków działania,

3. ustalenie budżetu i preliminarzy,

4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7. powoływanie poradni, komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i działalności odpłatnej,

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

13. składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zgromadzeniu,

14. inne sprawy określone w statucie.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§ 22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje,

d) darowizny, spadki i zapisy,

e) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 26

Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 27

Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 28

Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 29

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 33

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 34

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.