Dobro dziecka

Dobro dziecka” jest wartością nadrzędną i odgrywa pierwszoplanową rolę we wszystkich działaniach podejmowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie na rzecz dziecka oraz niekrzywdzących członków rodziny/opiekunów/osób opiekujących się. Jest to standard horyzontalny, skorelowany z każdym działaniem podejmowanym w CPD.
We wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz dziecka brany jest pod uwagę najlepiej pojęty interes dziecka/dobro dziecka.

Dlatego w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie:

Dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i do otrzymywania informacji na swój temat

Dziecko otrzymuje informacje dostosowane do jego wieku i etapu rozwoju

Każdemu dziecku zgłaszającemu się do CPD zapewnia się kompleksową i specjalistyczną pomoc. W trosce o nadrzędny interes dziecka, pomoc zapewniona jest w jednym, przyjaznym miejscu. Dzięki temu dziecko nie jest narażone na ponowną traumatyzację.

Dziecko po przyjęciu do CPD otrzymuje pomoc terapeutyczną, ma zapewnione konsultacje psychologiczne, pomoc lekarza pediatry i psychiatry dziecięcego. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych grupowych oraz skorzystać z pomocy w nauce. Rodzina otrzymuje pomoc prawną, rodzice/opiekunowie podczas zajęć grupowych podnoszą swoje kompetencje wychowawcze. Wszystko to „pod jednym dachem”

Funkcjonuje zespół planujący składający się ze specjalistów: psychologów, terapeutów, psychiatry, prawnika, który określa indywidualną ścieżkę wsparcia dla dziecka i jego rodziny uwzględniając przy tym szczególne okoliczności każdego dziecka oraz potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Zespół ten również monitoruje cały proces wsparcia.

Stworzono przyjazne warunki do przesłuchania dziecka, które uczestniczy w procedurach prawnych. Dziecko jest przesłuchiwane przez sędziego, w obecności psychologa w pokoju przesłuchań. Pozostałe osoby biorące udział w przesłuchaniu dziecka znajdują się w pokoju technicznym, mają możliwość zadawania pytań. Przesłuchanie dziecka jest utrwalone za pomocą specjalistycznego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk

Zapewniono dziecku przygotowanie do przesłuchania, podczas którego wyjaśnia się dziecku obowiązujące procedury, ale także udziela mu się pomocy w osiągnięciu emocjonalnej i psychicznej gotowości na to doświadczenie.

Personel dokłada wszelkich starań, aby pomoc dla dziecka i rodziny była podejmowana w możliwie jak najkrótszym czasie po zgłoszeniu się, bez nieuzasadnionych opóźnień.

Wszystkie pomieszczenia są dostosowane i wyposażone w taki sposób, aby miejsce to tworzyło bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla każdego dziecka

Kadra pracująca w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie pamięta, aby:

1. Przy podejmowaniu wszelakich decyzji dotyczących dziecka zawsze na pierwszym miejscu mieć na uwadze jego dobro.
2. Indywidualnie ocenić sytuację każdego dziecka oraz potrzeby niekrzywdzących członków rodziny.
3. Skonsultować sytuację każdego dziecka oraz potrzeby niekrzywdzących członków rodziny z zespołem planującym, aby wyznaczyć odpowiednie formy wsparcia/ odpowiednią ścieżkę wsparcia.
4. Zapewnić jak najkrótszy czas pomiędzy różnymi formami wsparcia, bez zbędnych opóźnień.
5. Brać pod uwagę zdanie dziecka oraz niekrzywdzących członków rodziny przy ustalaniu terminu i form wsparcia.
6. Systematycznie informować zarówno dzieci, jak i ich opiekunów o przebiegu terapii, ścieżki wsparcia, pamiętając, aby informacja była dostosowana do wieku oraz etapu rozwoju dziecka.
7. Rozmawiać z dzieckiem językiem dostosowanym do jego wieku i możliwości.
8. Jeśli dziecko czegoś nie rozumie, wytłumaczyć mu w zrozumiały dla niego sposób.
9. Zawsze sprawdzić, czy dziecko rozumie to, co się do niego mówi, czy rozumie polecenia i pytania.
10. Zawsze się przedstawić podczas spotkania z dzieckiem: wyjaśnić kim jesteśmy, czym się zajmujemy,
11. Opowiedzieć dziecku o tym czym jest CPD, wyjaśnić dziecku zasady obowiązujące w CPD, opowiedzieć mu o procedurach.
12. Dać dziecku szansę do wyrażenia swojej opinii o doświadczeniach związanych ze wsparciem w CPD.
13. Zapytać dziecko o opinię z jego pobytu w CPD. Dziecko ma prawo wyrazić swoją opinię w sposób przystępny i adekwatny do jego możliwości.
14. Pamiętać o tym, że każde dziecko to inny człowiek. Pamiętamy o poszanowaniu indywidualnych różnic dziecka. Bierzemy od uwagę poziom jego rozwoju, pochodzenie, religię, stan zdrowia, inne.
15. Gdy dziecko chce coś powiedzieć to wysłuchujemy je z uwagą, na pytania odpowiadamy mu zgodnie ze swoją wiedzą uwzględniając jego możliwości poznawcze i etap rozwoju. Podczas kontaktu z dzieckiem zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy otwarci, dyskretni oraz cierpliwi.
16. Systematycznie poszerzać swoje kompetencje w zakresie form komunikowania się, słuchania oraz informowania dzieci, dostosowanego do ich wieku oraz etapu rozwoju.

Zalecenia dotyczą wszystkich osób pracujących w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.
Dotyczą także, wolontariuszy, stażystów, praktykantów.

Skip to content