Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (https://szansa.glogow.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
– brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
– nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
– niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
– na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Grzemny
E-mail: dariusz.grzemny@szansa.glogow.pl
Telefon: 888 381 047

Każdy ma prawo:
 – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 – wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 – Organ nadzorujący: Zarząd Stowarzyszenia
 – Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
 – E-mail: kontakt@szansa.glogow.pl
Telefon: 888 381 047
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Siedziba Stowarzyszenia mieści się na 1 piętrze budynku (nad biblioteką) przy ul. Perseusza 13 w Głogowie. Dojście schodami na klatkę lub podjazdem, a następnie na piętro. Stowarzyszenie posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózku.

Dojazd
W odległości ok. 250 metrów od wejścia (w prawo, stojąc na wprost do wejścia do budynku) znajduje się przystanek komunikacji miejskiej: WOJSKA POLSKIEGO/PERSEUSZA. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Autobusy: 0, 1, 6, 7, 8
W odległości ok. 200 metrów od wejścia (w lewo, stojąc na wprost do wejścia do budynku) znajduje się przystanek komunikacji miejskiej: GALILEUSZA. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Autobusy: 6
Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
http://www.km.glogow.pl/

Parking
Najbliższe bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się naprzeciwko wejścia do budynku.

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Dostępność toalety
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się̨ w siedzibie Stowarzyszenia, w korytarzu głównym – toaleta znajduje się po prawej stronie.

Skip to content