Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 888 381 047 (BIURO), +48 888 586 246 (CPD)
kontakt@szansa.glogow.pl

Polityka ochrony dzieci

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową, której misją jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
W naszej pracy kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażujemy działania całego środowiska, aby skuteczniej chronić dzieci i młodych ludzi przed przemocą.
Realizując naszą misję:
– zapewniamy dzieciom krzywdzonym i ich opiekunom kompleksową pomoc
– poprzez realizację działań profilaktycznych chronimy dzieci przed krzywdzeniem
-prowadzimy edukację osób dorosłych, aby mogli skutecznie zapobiegać przemocy wobec dzieci
Krzywdzenie dzieci rozumiemy jako każde zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa i swobody dzieci/lub zakłócają ich optymalny rozwój.
Wyróżnia się 4 formy krzywdzenia:
– krzywdzenie fizyczne dziecka to przemoc, w wyniku której dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone.
Krzywda ta następuje w wyniku działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko lub której dziecko ufa, bądź która ma nad nim władzę. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową
– przemoc psychiczna wobec dziecka to przewlekła, niefizyczna szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a opiekunem obejmująca zarówno działania jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in. niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, wrogość wobec dziecka, obwinianie dziecka, oczernianie, odrzucanie, a także nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje z dzieckiem, nie dostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy rodzice a dzieckiem
– wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub między dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy
– zaniedbywanie dziecka to chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie jego podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju. Do zaniedbywania dochodzi w relacji dziecka z osobą, która jest zobowiązana do opieki, wychowania, troski i ochrony dziecka.

I. OBJAŚNIENIE TERMINÓW

1. Pracownikiem Stowarzyszenia jest osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Wolontariuszem Stowarzyszenia jest osoba wykonująca nieodpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia na podstawie umowy o wolontariat.
3. Klientem Stowarzyszenia jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej, w szczególności: klienci pomocy bezpośredniej i pośredniej, w tym przede wszystkim dzieci, ich rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi, uczestnicy imprez grupowych organizowanych przez SZANSĘ. Klientem jest zarówno dorosły, jak i dziecko.
4. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Kontaktem bezpośrednim z dzieckiem są usługi statutowe Stowarzyszenia, udzielane bezpośrednio dziecku.
5. Kontaktem bezpośrednim jest: pomoc bezpośrednia dziecku, edukacja, zabawa z dzieckiem.
6. Pomocą bezpośrednią jest diagnoza, terapia i konsultacja.
7. Kontaktem pośrednim z dzieckiem jest kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub listowy.
8. Interwencją prawną jest zawiadomienie Policji lub Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka lub zawiadomienie właściwego Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zagrożeniu dobra dziecka.
8. Imprezą grupową jest każde wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie lub przy jej udziale, w której bierze udział więcej niż 30 dzieci. Imprezą grupową jest zarówno wydarzenie mające miejsce w plenerze, jak i w budynku.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Pracownicy, wolontariusze, stażyści udzielają pomocy w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA bezpłatnie.
2. Z pomocy Stowarzyszenia SZANSA mogą skorzystać wszystkie dzieci, które wymagają wsparcia w zakresie ochrony przed krzywdzeniem, bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry, wyznanie, poziom sprawności. Na udzielenie dziecku pomocy bezpośredniej opiekun dziecka musi wyrazić zgodę
3. Wszelkie działania związane z kontaktem z dzieckiem podejmowane są z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności dziecka.
4. Kontakt bezpośredni pracownika/lub współpracownika Stowarzyszenia dostosowany jest do potrzeb dziecka i odbywa się za zgodą dziecka.
5. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia SZANSA:
• równo traktują każde dziecko dzieci bez względu na jego pochodzenie, wygląd, przekonania, odnoszą się z szacunkiem do jego innych przekonań, innych doświadczeń, innej perspektywy wynikającej z bycia dzieckiem;
• wysłuchują dziecka z uwagą i traktują jego wypowiedzi i przedstawioną wersję zdarzeń z należytą powagą;
• używają języka pozbawionego ocen, etykiet, dostosowanego do poziomu rozwoju dziecka;
• tworzą w Stowarzyszeniu kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących ochrony dzieci.
Pracownicy zobowiązani są do systematycznego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem
6. Rodzice/opiekunowie dziecka mają prawo do informacji o zakresie udzielanej dziecku pomocy, o ile nie zagraża to dobru dziecka. Pracownicy i współpracownicy FDDS świadczący pomoc bezpośrednią i pośrednią mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje ściśle określone w przepisach prawa
7. Rodzice/opiekunowie dziecka mają prawo do informacji o zakresie udzielanej dziecku pomocy, o ile nie zagraża to dobru dziecka. Pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia świadczący pomoc bezpośrednią i pośrednią mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje ściśle określone w przepisach prawa.
Polityka Ochrony Dzieci Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA oparta jest na polskim prawie, Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dobrych praktykach polskich i zagranicznych.

III. ZASADY BEZPIECZNEJ RELACJI PRACOWNIK/WSPÓŁPRACOWNIK – DZIECKO

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników i współpracowników Stowarzyszenia wobec dzieci:
• wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają dzieci, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
• niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność dziecka; dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, pomocą dziecku w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, potrzebą uspokojenia dziecka;
• podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
• akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko;
• nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi;
• zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
• goszczenie dziecka we własnym domu;
• spanie w tym samym pokoju co dziecko podczas obozów, wyjazdów;
Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników i współpracowników Stowarzyszenia SZANSA wobec dzieci są bezzwłocznie wyjaśniane.

IV. INTERWENCJA PRAWNA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia SZANSA działają na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W swojej pracy kierują się przepisami polskiego prawa. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka traktowana jest poważnie i wyjaśniana, bez względu na to czy pochodzi od dziecka/opiekuna/profesjonalisty oraz czy dotyczy podejrzenia krzywdzenia ze strony innego dziecka, opiekuna dziecka, profesjonalisty czy też pracownika bądź współpracownika SZANSY
1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub zagrożenia dobra dziecka pracownicy/ współpracownicy SZANSY podejmują niezwłocznie interwencję prawną. Decyzję o podjęciu interwencji podejmuje specjalista ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz pracownik, który pozyskał informację.
2. Decyzję o podjęciu interwencji polegającą na przesłaniu zawiadomienia do prokuratury podejmuje Zarząd Stowarzyszenia (co najmniej 3 członków). O pozostałych interwencjach Zarząd jest informowany. Jednocześnie oferowana jest pomoc i wsparcie dziecku oraz jego niekrzywdzącym opiekunom.
3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pracownik, który pozyskał taką informację, niezwłocznie podejmuje interwencję poprzez natychmiastowe powiadomienie telefoniczne oraz przesłanie emailem lub faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu bądź naruszeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki policji. Potwierdzenie wysłania emaila / faksu/ notatka z rozmowy telefonicznej jest przechowywana w dokumentacji Stowarzyszenia.

V. PODEJRZENIE KRZYWDZENIA ZWIĄZANEGO Z BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIEM ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA (INTERWENCJA NAGŁA)

1. Jeżeli pracownik Stowarzyszenia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia lub/i zdrowia dziecka jest obowiązany natychmiast podjąć interwencję (interwencja nagła).
2. Interwencja nagła polega na natychmiastowym powiadomieniu telefonicznym oraz przesłaniu emailem / faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki Policji, zgodnie z poniższymi punktami.
3. W zawiadomieniu przesyłanym faksem / emailem pracownik powinien podać wszystkie informacje, jakie uzyskał odnośnie dziecka (imię, nazwisko, adres, miejsce, w którym się znajduje), opisać rodzaj zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej -¬‐ podać dokładną godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, z którego dzwoniło dziecko lub inna osoba.
4. Jeśli pracownikowi znane jest miejsce, w którym dziecko aktualnie przebywa, pracownik wysyła faks / email do dyżurnego Komendy Policji właściwej dla tego miejsca. Jeżeli pracownik nie posiada informacji o miejscu, w którym dziecko aktualnie przebywa, w zawiadomieniu należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej: dokładną godzinę nawiązania połączenia oraz dokładny czas trwania połączenia, a także opis kontaktu z osobą dzwoniącą i treść Zawiadomienie wysyłane faksem / emailem podpisuje pracownik podejmujący interwencję .
5. Pracownik podejmuje interwencję nagłą bez konsultacji. Jeżeli jednak sytuacja na to pozwala, należy skonsultować się przed podjęciem interwencji ze specjalistą ds. pomocy dzieciom krzywdzonym lub innym pracownikiem
6. Zawiadomienie wysłane faksem / emailem należy przesłać pocztą na adres właściwej komendy Policji najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu interwencji.
7. W kopii zawiadomienia należy nadać numer i liczbę dziennika, a następnie umieścić w dokumentacji klienta.

VI. ORGANIZACJA UDZIELANIA POMOCY, MOŻLIWOŚĆ ODMOWY UDZIELENIA POMOCY

1. Kontakt bezpośredni z dzieckiem, któremu udzielana jest pomoc odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na ten kontakt. W szczególnych przypadkach dziecko po ukończeniu 13 roku może samo wyrazić zgodę na kontakt. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnej. Zgodę przechowuje się w dokumentacji klienta.
2. Dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego, ewentualnie przez opiekuna faktycznego. Wyjątki określa ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecko może przychodzić do placówki i wracać do domu samo, o ile ukończyło 13 rok życia. W czasie oczekiwania przez dziecko w poczekalni odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka jest rodzic/opiekun obecny w placówce. Jeżeli dziecko oczekuje samo, opiekę zapewnia mu, o ile istnieje taka możliwość, wyznaczony do tego celu stażysta/wolontariusz lub pracownik Stowarzyszenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, należy poinformować o tym rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
4. Dziecko w czasie trwania kontaktu bezpośredniego znajduje się w pomieszczeniu Stowarzyszenia (np. w pokoju terapeutycznym, w sali zajęć) pod opieką pracownika Stowarzyszenia, wolontariusza/stażysty. W czasie trwania kontaktu bezpośredniego rodzic/opiekun czeka na dziecko w poczekalni lub uczestniczy w spotkaniu równoległym w Stowarzyszeniu.
5. Podczas kontaktu bezpośredniego pracownik/wolontariusz/stażysta traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
6. Pomocy bezpośredniej dziecku udzielają wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia: psychologowie, pedagodzy, terapeuci oraz osoby upoważnione do pracy z dzieckiem
7. Miejsce udzielenia pomocy bezpośredniej powinno być przyjazne dziecku.
8. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej informuje dziecko, o ile jest to możliwe, co się będzie działo podczas jej udzielania. W trakcie kontaktu z dzieckiem pracownik używa prostego, zrozumiałego dla dziecka języka, adekwatnego do poziomu jego rozwoju.
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informacji o formie udzielonej dziecku pomocy, o ile udzielenie tej informacji nie spowoduje zagrożenia dobra dziecka
10. Pracownik może odmówić udzielenia pomocy w następujących przypadkach:
a/ gdy udzielenie pomocy klientowi byłoby sprzeczne z dobrem dziecka;
b/ gdy klient w sposób rażący lekceważy lub narusza porządek lub zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
c/ gdy udzielenie pomocy zagraża dobru pracownika;
d/ gdy klient korzysta z pomocy innego psychologa (dotyczy pomocy psychologicznej) lub z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (dotyczy pomocy prawnej).

VII. OCHRONA WIZERUNKU i DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1. Pomoc udzielana dziecku i jego rodzinie jest dokumentowana.
2. Stowarzyszenie SZANSA przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, m.in. poprzez:
• odbieranie pisemnej zgody klientów na przetwarzanie danych osobowych;
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych;
• szkolenia pracowników;
• zabezpieczenie dokumentacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej;
• określenie jasnych zasad ujawniania zawartych w dokumentacji informacji instytucjom trzecim (sądom, prokuraturze, zespołom interdyscyplinarnym).
3.Stowarzyszenie SZANSA nie udostępnia informacji o klientach przedstawicielom mediów. Pracownicy, wolontariusze i stażyści nie kontaktują klientów z przedstawicielami mediów.
4. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej klientowi nie wypowiada się w jego sprawie w mediach. W sytuacjach wyjątkowych wypowiedź jest możliwa jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez klienta lub jego opiekuna prawnego/rodzica.
5. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Stowarzyszenia.

VIII. ORGANIZACJA IMPREZ GRUPOWYCH Z UDZIAŁEM DZIECI

1. Przy organizacji imprezy grupowej uwzględnia się bezpieczeństwo dzieci przebywających na niej, w szczególności w kontakcie z wykorzystywanym podczas imprezy sprzętem.
2. Przy organizacji imprezy grupowej zapewnia się dostęp do szybkiej pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
3. Organizator imprezy grupowej informuje dorosłych przychodzących z dziećmi, że organizator nie zapewnia dzieciom opieki na czas trwania imprezy. Informuje także, że dzieci nie powinny być pozostawione na imprezie bez opieki.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinna być umieszczona na ulotkach lub plakatach dotyczących imprezy lub ogłoszona przy jej rozpoczęciu.
5. Impreza grupowa z udziałem dzieci może być utrwalana w formie fotograficznej lub video
6. Jeżeli na zdjęciu/filmie widoczna jest twarz/postać klienta w sposób, umożliwiający jego identyfikację, należy odebrać zgodę od klienta na utrwalanie lub opublikowanie jego wizerunku. Jeżeli klientem jest dziecko – należy odebrać zgodę od jego rodziców/opiekuna prawnego.
7. W pozostałych przypadkach, w szczególności, jeżeli na zdjęciu/filmie widocznych jest więcej osób na drugim planie, zgoda klienta na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku nie jest wymagana.
8. Zgoda, o której mowa w punkcie 1, powinna obejmować szczegółowe określenie, gdzie wizerunek klienta będzie opublikowany.
9. Przed nagraniem/sfotografowaniem należy klienta poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony film i w jakim kontekście będzie wykorzystywany przez Stowarzyszenie (np. że umieszczony zostanie na youtube w celach promocyjnych). 10. Zgoda klienta lub rodzica/opiekuna prawnego na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku powinna być wyrażona na piśmie.

IX. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

1. Rekrutacja pracowników odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z wybranymi członkami Zarządu Stowarzyszenia lub innymi wskazanymi przez Zarząd pracownikami.
Zarząd dokłada wszelkich starań, by zatrudniać pracowników i współpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, a także tych, którzy podzielają wartości wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem.
2. Podczas rozmowy wprowadzającej do pracy pracownik rekrutujący rozmawia z nowym pracownikiem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji
3. Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest zapoznać się z niniejszą polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych i regulaminem pracy).
4. Odpowiedzialny za przekazanie pracownikowi wymienionych w punkcie poprzedzającym dokumentów jest wyznaczony przez pracodawcę pracownik.
5. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis pracownika pod oświadczeniem umieszczonym w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia.
6. Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
7. Dokument wymieniony w poprzednim punkcie przechowywany jest w dokumentacji pracownika.

X. ZASADY REKRUTACJI WOLONTARIUSZY/STAŻYSTÓW

1. Rekrutacja na staż/wolontariat w Stowarzyszeniu odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Podczas rozmowy wprowadzającej opiekun stażu/wolontariuszy rozmawia ze stażystą/wolontariuszem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji.
3. Stażysta/wolontariusz do czasu rozpoczęcia pierwszego dnia stażu/wolontariatu obowiązany jest dostarczyć swoje oświadczenie o niekaralności.
4. Wzór oświadczenia określa załącznik do niniejszego dokumentu
5. Stażysta/wolontariusz obowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych).
6. Odpowiedzialny za przekazanie stażyście/wolontariuszowi wymienionych w punkcie poprzedzają cym dokumentów jest opiekun stażu/wolontariusza.
7. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis stażysty/wolontariusza pod oświadczeniem umieszczonym w umowie o staż /wolontariat.
8. Dokumenty wymienione w punkcie poprzedzającym przechowywane są w dokumentacji stażysty/wolontariusza
9. Z wolontariuszem/stażystą Stowarzyszenie SZANSA podpisuje umowę o staż /wolontariat

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników, wolontariuszy i stażystów, w szczególności poprzez przesłanie ich tekstu drogą elektroniczną.
3. Polityka podlega okresowemu monitoringowi. W monitoringu biorą udział wszyscy pracownicy Stowarzyszenia.
4. Potrzebę wprowadzenia zmian w polityce zgłaszać można do Zarządu Stowarzyszenia.

Dokumenty do pobrania: (pobierz TUTAJ)

1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
2. Wgląd w sytuację dziecka

Niniejszy dokument opracowano na podstawie Polityki Ochrony Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.