Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
+48 76 7276070, +48 76 8321804
biuro@szansa.glogow.pl

Projekt BE INclusive

Projekt międzynarodowy przeciwko dyskryminacji młodzieży

Doświadczenia dyskryminacji opartej na różnych cechach indywidualnych wpływają na jakość życia, zaangażowanie obywatelskie młodzieży i zwiększają prawdopodobieństwo doświadczania wykluczenia społecznego. Wielu młodych ludzi nie ma dostępu do swoich praw socjalnych i boryka się z dyskryminacją, doświadcza uprzedzeń i przestępstw z nienawiści.

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności, równości, włączenia i uczestnictwa WSZYSTKICH młodych ludzi w różne działania młodzieżowe.

CZAS REALIZACJI

Działania projektu realizowane są od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2021 w pięciu krajach partnerskich.

PARTNERZY

Oprócz SZANSY w projekcie uczestniczą nastepujące organizacje: PRO EUROPEAN NETWORK (Bułgaria), ASOCIACION CAZALLA- INTERCULTURAL (Hiszpania), TDM 2000 (Włochy) i VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA (Litwa)

REZULTAT

Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi, szczególnie zagrożonych wykluczeniem, w działania młodzieżowe.

5 etapów projektu

OCENA POTRZEB

Na tym etapie partnerzy projektu przeprowadzą badania jakościowe podsumowujące stan i potrzeby organizacji pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich w zakresie lepszej integracji polityk i praktyk integracyjnych w ich polityce wewnętrznej i codziennych działaniach

ROZWÓJ NARZĘDZI

Partnerzy w projekcie opracują zestaw narzędzi, które przyczynią się do poprawy jakości pracy z młodzieżą poprzez ocenę i poprawę polityk i praktyk integracyjnych stosowanych w ich organizacjach

BUDOWANIE POTENCJAŁU

Ten etap projektu będzie poświęcony rozwojowi zawodowemu osób pracujących z młodzieżą

MAINSTREAMING

Na tym etapie uczestnicy projektów w krajach partnerskich będą mieli możliwość przejścia przez proces monitorowania i ewaluacji, aby wprowadzić zmiany w swoich wewnętrznych strategiach i działaniach w odniesieniu do młodzieży

ZAINICJOWANIE DIALOGU

Ten etap będzie poświęcony podkreśleniu kluczowych celów zmieniających politykę, określeniu długo- i krótkoterminowych wyzwań w ramach polityki na rzecz młodzieży sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wymianie, zwielokrotnieniu doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych w trakcie trwania projektu.