Perseusza 13, 67-200 Głogów
( 48) 888 586 246, ( 48) 888 381 047
kontakt@szansa.glogow.pl

Projekt BE INclusive

Przywracamy dzieciństwo

Projekt międzynarodowy przeciwko dyskryminacji młodzieży

Doświadczenia dyskryminacji opartej na różnych cechach indywidualnych wpływają na jakość życia, zaangażowanie obywatelskie młodzieży i zwiększają prawdopodobieństwo doświadczania wykluczenia społecznego. Wielu młodych ludzi nie ma dostępu do swoich praw socjalnych i boryka się z dyskryminacją, doświadcza uprzedzeń i przestępstw z nienawiści.

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności, równości, włączenia i uczestnictwa WSZYSTKICH młodych ludzi w różne działania młodzieżowe.

CZAS REALIZACJI

Działania projektu realizowane są od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2021 w pięciu krajach partnerskich.

PARTNERZY

Oprócz SZANSY w projekcie uczestniczą nastepujące organizacje: PRO EUROPEAN NETWORK (Bułgaria), ASOCIACION CAZALLA- INTERCULTURAL (Hiszpania), TDM 2000 (Włochy) i VSI PASAULIO PILIECIU AKADEMIJA (Litwa)

REZULTAT

Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi, szczególnie zagrożonych wykluczeniem, w działania młodzieżowe.

5 etapów projektu

OCENA POTRZEB

Na tym etapie partnerzy projektu przeprowadzą badania jakościowe podsumowujące stan i potrzeby organizacji pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich w zakresie lepszej integracji polityk i praktyk integracyjnych w ich polityce wewnętrznej i codziennych działaniach

ROZWÓJ NARZĘDZI

Partnerzy w projekcie opracują zestaw narzędzi, które przyczynią się do poprawy jakości pracy z młodzieżą poprzez ocenę i poprawę polityk i praktyk integracyjnych stosowanych w ich organizacjach

BUDOWANIE POTENCJAŁU

Ten etap projektu będzie poświęcony rozwojowi zawodowemu osób pracujących z młodzieżą

MAINSTREAMING

Na tym etapie uczestnicy projektów w krajach partnerskich będą mieli możliwość przejścia przez proces monitorowania i ewaluacji, aby wprowadzić zmiany w swoich wewnętrznych strategiach i działaniach w odniesieniu do młodzieży

ZAINICJOWANIE DIALOGU

Ten etap będzie poświęcony podkreśleniu kluczowych celów zmieniających politykę, określeniu długo- i krótkoterminowych wyzwań w ramach polityki na rzecz młodzieży sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wymianie, zwielokrotnieniu doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych w trakcie trwania projektu.

Badania dotyczące stanu obecnego i potrzeb młodzieży i organizacji na temat właczania młodych ludzi w działania młodzieżowe.

Projekt “BE INclusive” jest oparty na potrzebach zebranych od osób pracujących z młodzieżą i młodzieży w krajach partnerskich.
W 2019 roku wszyscy partnerzy zorganizowali grupy fokusowe, wywiady i przeprowadzili analizę ankiet i innych źródeł wtórnych na temat stanu obecnego i potrzeb na temat właczania młodych ludzi w działania młodzieżowe.
Zorganizowano grupy fokusowe we wszystkich krajach partnerskich, w których uczestniczyło łącznie 56 osób: 30 młodych ludzi, 16 osób pracujących z młodzieżą, 7 osób kierujących organizacjami młodzieżowymi i 2 osoby kształtujące politykę. 18 uczestników pochodziło z obszarów wiejskich, a 14 należało do mniejszości i grup marginalizowanych/wykluczonych: mniejszości etnicznych i religijnych, LGBTI, osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przeprowadzono 6 wywiadów i konsultacji w Bułgarii, Włoszech i na Litwie, w których uczestniczyły 3 kolejne osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki i 3 osoby pracujące z młodzieżą.

Skip to content